Fundacja Nasz Przyjazny Dom

Wizja i Misja

Fundacja „Nasz Przyjazny Dom” została powołana w czerwcu 2013 r. w celu prowadzenia wszechstronnej działalności na rzecz wspierania i niesienia pomocy, opieki, pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia osób niesamodzielnych, w szczególności osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin. 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:
– wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, jak i z ich rodzinami,
– ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie barier i uprzedzeń wobec tych osób,
– pomoc społeczną (rzeczową i finansową) na rzecz osób niepełnosprawnych lub chorych umysłowo, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
– organizację (budowa i prowadzenie) domów pomocy społecznej lub rodzinnych domów opieki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, 
– tworzenie i prowadzenie nowych form pomocy społecznej i psychiatrycznej, takich jak: ośrodki krótkotrwałej i długotrwałej opieki specjalistycznej, ośrodki rehabilitacji, centra rehabilitacyjne medycznej opieki domowej, domowa opieka pielęgniarska, mieszkania chronione i inne, 
– finansowe i organizacyjne wspieranie wypoczynku osób niepełnosprawnych,
– działanie na rzecz aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, podejmowanie i wspieranie inicjatyw związanych z ich zatrudnieniem na otwartym rynku pracy,
prowadzenie terapii zajęciowej, 
– promocję twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie,
organizowanie życia kulturalnego osób niepełnosprawnych intelektualnie (udział w koncertach, pokazach teatralnych i filmowych, wystawach, spotkaniach towarzyskich, audycjach muzyczno-słownych), 
– organizowanie dla osób niepełnosprawnych zajęć i imprez rekreacyjno-sportowych,
– promocję turystyki osób niepełnosprawnych, 
– finansowe i organizacyjne wspieranie rehabilitacji medycznej osób niepełnosprawnych,
– współpracę z samorządem lokalnym w zakresie wspólnego działania w kierunku tworzenia i podnoszenia jakości życia osób niepełnosprawnych w społeczeństwie obywatelskim,
– współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami w dziedzinach objętych celami Fundacji oraz z osobami fizycznymi zainteresowanymi działaniami Fundacji.

Pracownicy Fundacji wywodzą się głównie spośród rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dlatego bardzo dobrze znają środowisko tych osób, znają ich potrzeby, zainteresowania, sytuację materialną, plany i dążenia. Większość dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie przed południem uczęszcza do środowiskowych domów samopomocy, bądź na warsztaty terapii zajęciowej, zaś czas wolny spędza samotnie w domu. Dlatego też Fundacja skupia się przede wszystkim na organizacji dla tych osób zajęć w czasie wolnym (popołudnia i soboty) oraz wypoczynku w wakacje.
Zwracamy uwagę, by organizowane zajęcia służyły wszechstronnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, a przede wszystkim ich rehabilitacji fizycznej i rehabilitacji społecznej. Te dwie formy działalności wydały się nam pierwszoplanowe, gdyż:
osoby niepełnosprawne intelektualnie, zwłaszcza po opuszczeniu murów szkoły, mają bardzo mało okazji do uprawiania sportu i zadbania o swój rozwój fizyczny i dlatego też z biegiem czasu robią się coraz mniej sprawne ruchowo; ponadto upośledzenie umysłowe najczęściej związane jest z jeszcze innymi niepełnosprawności: skrzywienia kręgosłupa, niedowład kończyn, alergie, niedowidzenie, choroby zwyrodnieniowe itp. , które to niepełnosprawności wymagają stałej rehabilitacji
w rehabilitacji społecznej chodzi zaś o pełne włączenie jednostki upośledzonej intelektualnie we wszystkie przejawy życia społecznego, aby była i czuła się wartościowym, użytecznym członkiem społeczeństwa, który z jednej strony korzysta ze wszelkich dóbr kultury i cywilizacji, a z drugiej aktywnie włącza się w ich pomnażanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to top